Tietosuojalauseke

Tietosuojaseloste

Tämä on Rakennusliike Somero Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Rakennusliike Somero Oy

1891127-5

Haikolantie 12 A 12

85410 Sievi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kristiina Haasala

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rakennusliike Somero noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Käytämme henkilötietoja vain Rakennusliike Someron käyttötarkoituksiin liittyen ja käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista.

Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen, esimerkiksi rekrytointiin, työsuhteen hallintaan, alihankintaan tai

henkilön antamaan suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Tietosuojaseloste kattaa eri henkilörekisterit, joista on tehty erikseen yksityiskohtaisemmat rekisteriselosteet. Rakennusliike Someron henkilörekisterit sisältävät erilaisia tietoja liittyen keräystapaan ja henkilön suhteeseen yrityksessämme. Rekistereissä voi olla muun muassa rekisteröidyn henkilön perustiedot, työnantajatiedot ja mahdollisesti muita rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Rakennusliike Somero Oy:n tietojärjestelmistä tai muiden palveluntarjoajien yhteydenottokanavista, kun rekisteröity rekisteröityy ja käyttää palveluita. Tietoja saadaan myös suoraan aliurakoitsijoiltamme. Tietoja kertyy myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Tiedot tallennetaan pysyvään asiakas-, tai työntekijärekisteriimme ja niitä käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa taikka siirtää tietoja eri palveluntuottajien järjestelmiin, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, joilla on oikeus työnsä puolesta käsitellä näitä tietoja.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.